היטל השבחה

השגות וערעור היטל השבחה ושומה נגדית

בעת מכירת נכס/ קבלת היתר בנייה ייתכן ויחול חיוב בהיטל השבחה, במידה ובעל נכס קיבל בקשת תשלום להיטל השבחה מהוועדה המקומית עומדת לזכותו אפשרות להגיש בקשה להפחתת ההיטל וזאת בתוך פרק זמן שלא יעלה על 45 יום.

בתהליך הפחתת ההיטל ייתכנו מספר שלבים אך השלב הראשון הוא היוועצות בשמאי מקרקעין המומחה בתחום ויכול לעזור עם שומת ערעור להפחתת ההיטל.

בעת מכירת נכס/ קבלת היתר בנייה ייתכן ויחול חיוב בהיטל השבחה, היטל זה נגבה באחד מקרים (חלקם או כולם):

  1. אישור תכנית בניין עיר.
  2. אישור הקלה.
  3. אישור שימוש חורג.


ברוב המקרים גובה היטל ההשבחה עומד על 50% משווי ההשבחה בקרקע.

סכום החיוב כפי שהתקבל אינו גזירת גורל , ועם קבלת הוצאת חיוב על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ניתן להגיש ערעור בהפחתת החיוב וזאת תוך הגשת שומה נגדית מקצועית לשומת הועדה.

ברבים מהמקרים ניתן להפחית חיוב זה ע"י הגשת שומה נגדית מקצועית.

בהמשך מתנהל משא ומתן מול שמאי הועדה שברבים מהמקרים כאמור מוביל להפחתה, במקרים מסוימים וככל שקיים הצורך מטופלת השומה ע"י שמאי מכריע שמהווה סוג של "בורר" לבין מבקש ההפחתה בהיטל לבין הועדה המקומית.

דילוג לתוכן